Gebruikersovereenkomst

Aan onze abonnementen en aan het gebruik van de website is onderstaande gebruikersovereenkomst gekoppeld.

1. Toepasselijkheid
1.1 Partijen bij deze overeenkomst zijn 10voorBiologie en de partij  (“abonnee”) met wie deze abonnementsovereenkomst of daartoe gedane aanbieding wordt gesloten, zijnde een school, docent of student (afhankelijk van het type abonnement).
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkoms(“abonnement”), waarbij 10voorBiologie aan abonnee toegang verleent tot het online abonneegedeelte van 10voorBiologie. Abonnee en 10voorBiologie komen gezamenlijk overeen via welke online leeromgeving (“digitaal platform”) de lesmethode aan abonnee ter beschikking wordt gesteld, o.a. www.10voorBiologie.nl.

2. Omvang gebruiksrecht
2.1 De abonnee verkrijgt met behulp van docenten- en/of leerlingenaccounts toegang tot de online rubrieken die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-abonnees (“het abonneegedeelte”). Abonnee draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van de inloggegevens.
2.2 10voorBiologie verleent aan de school een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht. Een gebruikerslicentie verleent de gebruikers van de school het recht op toegang tot het deel van de multimediale onderwijsmethode dat per internet - via het overeengekomen digitale platform - beschikbaar wordt gesteld. Het is de abonnee niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte. Onder derden wordt verstaan, andere niet-biologiedocenten en leerlinggebruikers dan degenen aan wie de accounts zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van abonnee.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is heabonnee en leerlinggebruikers niet toegestaan (enig deel van) de lesmethode en haar inhoud op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker).
2.4 In geval van schoolabonnementen is het toegestaan om, binnen de abonnementsperiode, teksten van 10voorBiologie ofwel in digitale vorm ofwel in gedrukte vorm te distribueren of ter beschikking te stellen aan scholieren en docenten van de betreffende school of onderwijsinstelling. Schoolabonnees verkrijgen hiertoe pdf-bestanden van de lesmethode (zie Artikel 3 Extra bepalingen gebruiksrecht pdf-bestanden). Het is niet toegestaan de afdrukken dan wel de pdf-bestanden ter beschikking te stellen aan derden, dat wil zeggen personen die niet verbonden zijn aan de betreffende school als houder van het abonnement. In geval van docent- en studentabonnementen worden geen pdf-bestanden verstrekt, maar is het wel toegestaan de online teksten van 10voorBiologie voor persoonlijk gebruik in te zetten, ofwel in gedrukte vorm ofwel in digitale vorm. Het is niet toegestaan de afdrukken ter beschikking te stellen aan derden.
2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag het gebruiksrecht nooit leiden tot enige vorm van - al dan niet commerciële - exploitatie van de lesmethode of enig gedeelte daarvan door de school of haar gebruikers. De school heeft de zorgplicht voor het naleven door de gebruikers van het gebruiksrecht.

3. Extra bepalingen gebruiksrecht pdf-bestanden
3.1 Schoolabonnees verkrijgen de beschikking over de pdf-versies van de volledige leerstof van 10voorBiologie, verdeeld over het complete theoretische gedeelte, de verwerking in opdrachten, de bijhorende antwoorden en toetsmateriaal (“pdf-bestanden”). De bestanden worden jaarlijks op een usb-stick beschikbaar gesteld als onderdeel van het schoolabonnement. Abonnee draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding en opslag van de pdf-bestanden.
3.2 10voorBiologie verleent aan de school een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de pdf-bestanden. Het is de school (en dus haar docenten en leerlingen) niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot de pdf-bestanden, c.q. de pdf-bestanden of haar inhoud op enigerlei wijze te verspreiden onder derden. Onder derden wordt verstaan een ieder buiten de docenten en leerlingen voor wie het abonnement op 10voorBiologie is overeengekomen.
3.3 Het in deze overeenkomst overeengekomen gebruiksrecht van de pdf-bestanden geldt enkel en alleen voor de duur van het abonnement dat de school afneemt bij 10voorBiologie. Het gebruiksrecht vervalt automatisch, zodra het schoolabonnement op 10voorBiologie is beëindigd.
3.4 Alle overige bepalingen uit artikel 2 gelden onverminderd voor het gebruiksrecht van de pdf-bestanden.


4. Duur en beëindiging
4.1 Het abonnement is voor de duur van de door abonnee gekozen periode. Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk opgezegd vóór 30 juni van dat kalenderjaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd, behoudt 10voorBiologie het recht 50% van het abonnementsgeld van het voorgaande schooljaar te factureren voor het nieuwe schooljaar.
4.2 10voorBiologie behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, indien de school/docent/student of gebruikers handelingen verrichten die niet onder het gebruiksrecht vallen.
4.3 10voorBiologie behoudt zich het recht eventuele schade die voortvloeit uit onrechtmatig handelen naar deze overeenkomst, zoals bijvoorbeeld derving van inkomsten, door de school (of docenten en leerlingen van de school), op de school te verhalen.
4.4 Bij overtreding of niet-nakoming door de school van een of meer van de in de artikel 2 en 3 genoemde verplichtingen verbeurt de school ten gunste van 10voorBiologie, zonder dat aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,-, onverminderd de bevoegdheid van 10voorBiologie om in plaats van de boete volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen. Betaling van deze boete(s) ontslaat de school niet van de in genoemde artikelen omschreven verplichtingen.

5. Prijzen, facturering en betaling
5.1 De door 10voorBiologie voor licenties gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en gelden voor het daarbij aangegeven jaar. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven inclusief btw.
5.2 Een schoolabonnementsperiode loopt, ten behoeve van de facturatie, van 1 augustus tot 1 augustus het eropvolgende jaar.
5.3 Het te betalen abonnementsgeld voor scholen wordt bepaald aan de hand van het aantal biologieleerlingen van de betreffende school. Bij een meerjarig abonnement of verlenging van het contract wordt het aantal leerlinggebruikers elk schooljaar bijgesteld en dient het aantal leerlinggebruikers minimaal 50% van het aantal uit het voorgaande schooljaar te betreffen. Ter bepaling van het aantal leerlinggebruikers dient de abonnee aan het begin van ieder schooljaar officiële leerlingenlijsten aan te leveren.
5.4 In geval van school- en docentabonnementen zal 10voorBiologie na het sluiten van abonnementsovereenkomst jaarlijks factureren voor het abonnementsgeld. In geval van studentabonnementen zal 10voorBiologie voorafgaand aan het sluiten van abonnementsovereenkomst en vervolgens jaarlijks het abonnementsgeld factureren. Abonnee zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.
5.5 10voorBiologie behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren, vanaf 1 januari. Prijswijzigingen worden uiterlijk 6 maanden van tevoren online bekend gemaakt op  www.tienvoorBiologie.nl en/of per post of e-mail.
5.6 Bij tussentijdse btw-verhogingen van overheidszijde behoudt 10voorBiologie het recht deze door te factureren aan abonnee.
5.7 10voorBiologie behoudt zich het recht jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen. Deze geldt niet als prijswijziging.
5.8 De wettelijke rente, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de abonnee verschuldigde, de kosten van juridische bijstand en administratiekosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de abonnee. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gestaffelde tarieven.


6. Garantie
6.1 10voorBiologie verplicht zich met het aangaan van deze gebruikersovereenkomst tot het leveren van overeengekomen diensten, dat wil zeggen het online toegankelijk maken van de lesmethode 10voorBiologie, gedurende de overeengekomen abonnementstermijn, via het overeengekomen digitale platform. 10voorBiologie streeft ernaar de website www.10voorBiologie.nl zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden, maar garandeert geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud aan webserver of site-programmatuur, het verhelpen van storingen of uit calamiteiten. 10voorBiologie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het digitale platform van andere aanbieders dan 10voorBiologie zelf. Zie voor garantiebepalingen aangaande beschikbaarheid en bereikbaarheid hiervan de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder.
6.2 10voorBiologie en het auteursteam betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van het tekst- en beeldmateriaal. Niettemin aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.
6.3 Deze lesmethode bevat links naar websites van derden. 10voorBiologie is niet aansprakelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.
6.4 10voorBiologie houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Zie hiertoe de disclaimer op www.tienvoorBiologie.nl.

7. Overige bepalingen
7.1 Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. 10voorBiologie is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden, zoals deze op www.tienvoorBiologie.nl worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de abonnee via de website en/of per post of e-mail.
7.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen 10voorBiologie en de abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 10voorBiologie.